Dokumenty ke stažení

Elektornický záznam ze zkoušení kotev

Cílem předkládané aplikace je poskytnout subjektům provádějícím zkoušky kotev efektivní nástroj, který umožní jednak průběžně sledovat plnění akceptačních kritérií kladených na zkoušenou kotvu výše zmíněnou normou (jedná se zejména o požadavek dodržení rychlosti tečení kořene kotvy v daném zkušebním kroku, který rozhoduje o dalším postupu zkoušky). Současně je také průběžně vytvářen numerický a grafický záznam zkoušky, který je průběžně automaticky vyhodnocován (ve smyslu porovnání dosažených hodnot s akceptačními kritérii, stanovení síly na mezi tečení, únosnosti kořene kotvy atd., v závislosti na zvoleném zkušebním postupu a třídě zkoušky) Výsledný formulář lze následně použít jako plnohodnotný doklad o provedené zkoušce, jehož forma je plně v souladu s požadavky připravované normy EN ISO 22477-5: Geotechnický průzkum a zkoušení – Zkoušení geotechnických konstrukcí – Část 5: Zkoušení kotev.

Instalační soubor s programem ke stažení:setup_kotvy.exe
Uživatelský manuál k programu:manual_kotvy.pdf
Kontrolní součet instalačního souboru (sha1, md5):2528f6017bd3960ac183fc6c723b37d12f13a20e, d5f280ddb553e2af8cb30ef727c2faf5
Podporované operační systémy:64 bitová Microsoft Windows ®
Jazykové lokalizace:CZ, EN

Softwarová aplikace ke stanovení odporu proti vytažení na plášti kořene zemní kotvy

Cílem vytvořené programové aplikace je zpřesnit návrh zemní kotvy (stanovení kořenové délky kotvy na základě předpokládané síly na mezi vytržení kořene kotvy ze zemního prostředí) zohledněním následujících faktorů: vliv progresivního poklesu plášťového tření směrem ke kritické a residuální hodnotě smykové pevnosti, vliv dodatečné vysokotlaké injektáže, snížení tuhosti systému táhlo – injektáž v důsledku vzniku tahových trhlin v materiálu injektáže, stanovení hodnot vstupních parametrů výpočtu na základě standardních laboratorních zkoušek.

Princip aplikace vychází z metody stanovující funkci, která popisuje přenos zatížení rozhraním konstrukce – zemina v závislosti na relativním pohybu těchto dvou celků a okolním radiálním napětí („load transfer function“). Tento postup, někdy označován také jako T-Z nebo S-Z metoda, byl poprvé prezentován v publikacích Coyle, Reese (1966); Coyle, Sulaiman (1967).

Je možné získat následující výpočetní výstupy:

Instalační soubor s programem ke stažení:AdvAnch_2015-1g.exe
Uživatelský manuál k programu:AdvAnch_uživatelský_manuál.pdf
Teoretický manuál k programu:AdvAnch_teoretický_manuál.pdf
Kontrolní součet instalačního souboru (sha1, md5):de359ed8aa4a36cf342d063e1942d4fca00aa75b, ed0f6a856b0d4800922122bb5e40bd77
Podporované operační systémy:64 bitová Microsoft Windows ®

Horninové kotvy

Část výzkumného úkolu – horninové kotvy, konkrétně svorníky, je aplikačně zaměřena na jeden z návrhových parametrů při posuzování těchto prvků – plášťovému tření mezi kotevním tmelem svorníku a horninovým prostředím. Funkce těchto ocelových prvků (svorníků) je jasná – stabilizace horninového prostředí z hlediska zamezení pohybů a nerovnováhy sil.

V rámci výzkumného projektu bylo provedeno rozsáhlé testování – tahové zkoušky různých typů svorníků, různých délek a průměrů, s různým kotevním tmelem a v různých horninách. Souhrnný přehled těchto zkoušek je tabelárně vyjádřen v přílohové části metodiky. Příloha dále obsahuje zkušební protokoly s průběhy instrumentovaných tahových zkoušek vč. jejich vyhodnocení dle příslušných lokalit. Vlastní metodika a provádění zkoušek je popsáno v kap. Monitoring.

Softwarová aplikace (xlsm) ke stažení:HK-softwarová-aplikace.xlsm
Aplikační metodika:HK-aplikační-metodika.pdf
Přílohová část:HK-prilohova-cast.pdf
Kontrolní součet softwarové aplikace (sha1, md5):db765c078f3114e052a0cce97c3fa10d63eb04b2, b424e2d63a80ce3bace02c181f1298a7