Recommendations T.A. 95

Autor metody a publikace Recommendations T.A. 95 Recommendations concernant la conception, le calcul, l’exécution et le controle des tirants d’ancrage. Bureau Sécuritas, Editions Eyrolles, Paris, p. 149.
Charakter metody Semiempirická metoda (matematický vztah obsahující empirické konstanty)
Omezení v použití metody Předpoklad rovnoměrné (konstantní) mobilizace plášťového tření podél kořene kotvy.
Popis metody

Mezní síla `-` odpor zemní kotvy proti vytržení `F_(max)` [kN] se spočítá podle vztahu (1):

`F_max=pid_kl_kq_s`(1)
`d_k`[m]průměr kořene kotvy
`l_k`[m]délka kořene kotvy
`q_s`[kPa]imitní hodnota plášťového tření
  • Průměr kořene `d_k` lze získat s využitím tabelovaného součinitele `alpha` (tab. 1) podle vztahu (2), kde `d_v` je průměr vrtu.
    `alpha=d_k/d_v`(2)
  • Pro určení limitních hodnot plášťových tření `q_s` jsou v tab. 1 uvedeny doporučené hodnoty jako funkce limitního presiometrického tlaku `p_(LM)` [kPa].
Typ zeminy Typ injektáže
IRS* IGU#
`alpha` `q_s` [kPa] `alpha` `q_s` [kPa]
Štěrk 1,8 0,1`p_(LM)+`50 1,3`-`1,4 0,1`p_(LM)`
Písčitý štěrk 1,6`-`1,8 0,1`p_(LM)+`50 1,2`-`1,4 0,1`p_(LM)`
Štěrkovitý písek 1,5`-`1,6 0,1`p_(LM)+`50 1,2`-`1,3 0,1`p_(LM)`
Prachovitý písek 1,4`-`1,5 0,1`p_(LM)+`50 1,1`-`1,2 0,1`p_(LM)`
Prach 1,4`-`1,6 0,08`p_(LM)+`100 1,1`-`1,2 0,06`p_(LM)+`40
Jíl 1,8`-`2,0 0,08`p_(LM)+`100 1,2 0,06`p_(LM)+`40

* IRS (Injection Répétitive et Sélective) – vysokotlaká dodatečná injektáž přes manžetovou trubku

# IGU (Injection Globale et Unitaire) – „globální“ injektáž v jednom kroku (např. pomocí dvojice hadiček – proplachovací a injektážní)

Výpočet
(1) `pi*` `*` `*` `=`
m m kPa kN