PTI (2004)

Autor metody a publikace Recommendations for prestressed rock and soil anchors. Post-tensioning institute (PTI), 1996.
Charakter metody Empirická metoda (tabelované hodnoty plášťového tření a/nebo únosností kořene kotvy na 1bm)
Omezení v použití metody Předpoklad rovnoměrné (konstantní) mobilizace plášťového tření podél kořene kotvy.
Popis metody

Mezní síla `-` odpor zemní kotvy proti vytržení `F_(max)` [kN] se spočítá podle vztahu (1):

`F_max=pid_kl_ktau_(max)`(1)
`d_k`[m]průměr kořene kotvy
`l_k`[m]délka kořene kotvy
`tau_(max)`[kPa]empirická hodnota plášťového tření dle tabulky
Soudržné zeminy Nesoudržné zeminy
Typ injektáže/zeminy `tau_(max)` [kPa] Typ injektáže/zeminy `tau_(max)` [kPa]
Bez tlakové, vysokotlaké injektáže 30`-`70 Bez tlakové, vysokotlaké injektáže 70`-`140
S tlakovou injektáží (do 1MPa)* S tlakovou injektáží (do 1MPa)*
Měkký siltovitý jíl 30`-`70 Jemnozrnný až střednězrnný písek, středně ulehlý až ulehlý 80`-`380
Siltovitý jíl 30`-`70 Střednězrnný až hrubozrnný písek, středně ulehlý až ulehlý 110`-`660
Tuhý jíl, střední až vysoká plasticita 300`-`100 Střednězrnný až hrubozrnný písek, ulehlý až velmi ulehlý 250`-`970
Velmi tuhý jíl, střední až vysoká plasticita 70`-`170 Siltovitý písek 170`-`410
Tuhý jíl, střední plasticita 100`-`250 Ulehlý ledovcový till 300`-`520
Velmi tuhý jíl, střední plasticita 140`-`350 Písčitý štěrk, středně ulehlý až ulehlý 210`-`1380
Velmi tuhý pískovitý silt, střední plasticita 280`-`380 Písčitý štěrk, ulehlý až velmi ulehlý 280`-`1380

* Přesné hodnoty limitního smykového napětí závisí na množství injektované směsi a dosažených injekčních tlacích.

Výpočet
(1) `pi*` `*` `*` `=`
m m kPa kN