Mišove (1984)

Autor metody a publikace MIŠOVE, P. Konštrukcia predpätých horninových kotiev a ich únosnosť. Kandidátska dizertačná práca. VÚIS, 1984.
Charakter metody Empirická metoda (tabelované hodnoty plášťového tření a/nebo únosností kořene kotvy na 1bm)
Omezení v použití metody Předpoklad rovnoměrné (konstantní) mobilizace plášťového tření podél kořene kotvy.
Popis metody
Druh horniny `varphi` [°] `V_0` `V_i` `n_i` `p_i` `d_k` `tau_(max)` `F_(m1)` [kN/m]
`c_u` [MPa] [l/m] [l/m] [-] [MPa] [cm] [kPa] Injekt. Neinjekt.
Skalní a poloskalní horniny 10 0`-`30 0`-`1 10`-`22 300`-`1600 200`-`500 100`-`500
Štěrkovité injektovatelné zeminy 35 ` < varphi < ` 45
`c_u=`0
30 20`-`100 1`-`2 1,0 25`-`40 250`-`320 200`-`400 70`-`200
Štěrkovité neinjektovatelné zeminy dle druhu výplně 15 40`-`80 1`-`2 2,0`-`4,0 28`-`35 230 200`-`250 50`-`100
Střednězrnné a jemnozrnné písky 25 ` < varphi < ` 35
`c_u=`0
10 30`-`90 2`-`3 1,5`-`4,0 22`-`35 150`-`180 110`-`200 20`-`60
Soudržné tvrdé a pevné zeminy 10 ` < varphi < ` 30
`c_u > `0,15
10 20`-`50 1`-`3 1,5`-`3,0 20`-`28 130`-`190 80`-`170 30`-`80
Soudržné pevné až tuhé zeminy `varphi < `10
0,05 ` < c_u < ` 0,10
10 30`-`120 2`-`3 1,0`-`2,5 15`-`40 100`-`130 70`-`150 15`-`40
Soudržné měkké zeminy `varphi = `0
0,025 ` < c_u < ` 0,05
10 60`-`150 3`-`4 0,5`-`2,0 30`-`45 50`-`70 40`-`100 10

Hodnoty plášťového tření (`tau_(max)`) a únosnosti na 1bm (`F_(m1)`) jsou tabelovány vzhledem na:

  1. a) Druh horniny a tomu odpovídající parametry smykové pevnosti (`varphi`, `c_u`),
  2. b) Objemu zálivky pro průměr vrtu ⌀120mm (`V_0`),
  3. c) Objemu injektované směsi (`V_i`),
  4. d) Počet reinjektáží (`n_i`),
  5. e) Injekční tlak (`p_i`),
  6. f) Průměr kořene (`d_k`).

Mezní síla `-` odpor zemní kotvy proti vytržení `F_(max)` [kN] se spočítá podle vztahů (1), (2):
`F_max=pid_kl_ktau_(max)`(1)
`F_max=l_kF_(m1)`(2)
`d_k`[m]průměr kořene kotvy
`l_k`[m]délka kořene kotvy
`tau_(max)`[kPa]empirická hodnota plášťového tření dle tabulky
`F_(m1)`[kN/m]empirická hodnota únosnosti kořene kotvy na 1bm dle tabulky
Výpočet
(1) `pi` `*` `*` `*` `=`
m m kPa kN
(2) `*` `=`
m kN/m kN