Littlejohn (1980)

Autor metody a publikace LITTLEJOHN, G. S. Design Estimation of the Ultimate Load-Holding Capacity of Ground Anchors. Ground Engineering, 1980, vol. 13, no. 8, p. 25-39.
Charakter metody Semiempirická metoda (matematický vztah obsahující empirické konstanty)
Omezení v použití metody
  • Soudržné zeminy,
  • Zemní kotvy bez tlakové/vysokotlaké injektáže,
  • Předpoklad rovnoměrné (konstantní) mobilizace plášťového tření podél kořene kotvy.
Popis metody Mezní síla - odpor zemní kotvy proti vytržení `F_max` [kN] se spočítá podle vztahu (1):
`F_max=pid_kl_kalphas_u`(1)
`d_k`[m]průměr kořene kotvy
`l_k`[m]délka kořene kotvy
`s_u`[kPa]neodvodněná smyková pevnost
`alpha`[-]empirická konstanta
Hodnoty empirické konstanty `alpha` v závislosti na neodvodněné smykové pevnosti jsou uvedeny na obr. 1 (Briaud et al., 1980) a v tab. 1.
Obr. 1 Grafická závislost konstanty `alpha` na neodvodněné smykové pevnosti `s_u` (převzato z Briaud et al., 1980)
Tab. 1 Hodnoty konstanty `alpha` pro různé typy soudržných zemin
Popis zeminy* `s_u` [kPa] `alpha` [-] Reference
Překonsolidovaný jíl; Londýn, Velká Británie 90 0,3 – 0,35 Littlejohn (1968)
Překonsolidovaný jíl; velmi pevná konzistence; Taranta, Itálie 270 0,28 – 0,36 Sapio (1975)
Slín; pevná až velmi pevná konzistence; Leicester, Velká Británie 287 0,48 – 0,6 Littlejohn (1970)
Jílovitý silt; Johnnesburg, Jižní Afrika 95 0,45 Neely et al. (1974)
Jíl; pevná konzistence; Texas, USA 120 0,43 – 0,66 Briaud (1998)
* konzistenční stavy uváděny podle ČSN EN ISO 14688-2
Výpočet
(1) `pi` `*` `*` `*` `*` `=`
m m kPa kN