Jones, Turner (1980)

Autor metody a publikace JONES, D. A., TURNER, M. Load test on postgrouted micropiles in London clay. Ground Engineering, September 1980, p. 47–53.
Charakter metody Semiempirická metoda (matematický vztah obsahující empirické konstanty)
Omezení v použití metody
  • Soudržné zeminy,
  • Předpoklad rovnoměrné (konstantní) mobilizace plášťového tření podél kořene kotvy.
Popis metody Vztah pro mezní sílu - odpor zemní kotvy proti vytržení `F_max` [kN] vychází ze vztahu Littlejohn (1980). Rozdíl je v zahrnutí modifikované empirické konstanty `alpha_mod`.
`F_max=pid_kl_ks_ualpha_mod`(1)
`d_k`[m]průměr kořene kotvy
`l_k`[m]délka kořene kotvy
`s_u`[kPa]neodvodněná smyková pevnost
`alpha_mod`[-]modifikována empirická konstanta

Hodnoty konstanty `alpha_mod` byly autory Jones, Turner (1980) stanoveny na základě zatěžovacích zkoušek dodatečně injektovaných GEWI mikropilot v Londýnském jílu. Zjištěné hodnoty `alpha_mod` v závislosti na délce mikropilot jsou uvedeny v tab. 1.

Tab. 1 Hodnoty faktoru `alpha_mod` (převzato z Jones, Turner, 1980)
`l_k`
[m]
Hloubka
[m]
`s_u`
[kN/m²]
`alpha_mod`
[-]
4 5`-`9 115 1,6`-`2,1
7 5`-`12 125 1,2`-`2,1
14 5`-`19 156 0,6`-`0,8
Výpočet
(1) `pi` `*` `*` `*` `*` `=`
m m kN/m² kN