Barley (1995)

Autor metody a publikace BARLEY, A. D. Theory and practice of the Single Bore Multiple Anchor System. In Proc. Int. Symposium: Anker in Theorie und Praxis, Salzburg. 1995, p. 293–301.
Charakter metody Semiempirická metoda (matematický vztah obsahující empirické konstanty)
Omezení v použití metody
  • Soudržné zeminy,
  • Zemní kotvy bez tlakové/vysokotlaké injektáže,
  • Vztah pro výpočet koeficientu efektivity `f_(eff)` byl sestaven z omezeného počtu výsledků zatěžovacích zkoušek.
Popis metody

Zavedením koeficientu efektivity `f_(eff)` je možné do výpočtu zjednodušeně zahrnout vliv nekonstantní (nerovnoměrné) mobilizace smykového napětí podél kořene kotvy.

Mezní síla - odpor zemní kotvy proti vytržení `F_max` [kN] se spočítá podle vztahu (1):

`F_max=pid_kl_ks_uf_(eff)`(1)
`d_k`[m]průměr kořene kotvy
`l_k`[m]délka kořene kotvy
`s_u`[kPa]neodvodněná smyková pevnost
`f_(eff)`[-]koeficient efektivity

Pro výpočet koeficientu efektivity `f_(eff)` v soudržných zeminách lze použít vztah (2):

`f_(eff)=al_k^b`(2)
`a`[-]regresní součinitele
`b`[-]

Barley (1995) stanovil na základě řady zatěžovacích zkoušek kotev především v londýnských jílech hodnoty regresních součinitelů `a=1,6` a `b=-0,6`

Obr. 1 Závislost koeficientu efektivity `f_(eff)` na délce kořene `l_k` (převzato z Barley, 1995)
Výpočet
(1) `pi` `*` `*` `*` `*` `=`
m m kPa kN
(2) `*` `uarr` `=`