Xanthakos (1991)

Autor metody a publikace XANTHAKOS, P. P. Ground Anchors and Anchored Structures. 1991. ISBN 978-0-471-52520-2.
Charakter metody Semiempirická metoda (matematický vztah obsahující empirické konstanty)
Omezení v použití metody
  • Nesoudržné zeminy
  • Omezení použití metody následujícími technologickými faktory:
    • Injekční tlak od 30kPa do 1MPa, předpoklad vytvoření zvětšeného kořene válcovitého tvaru
    • Průměr kořene `d_k=380-610` mm
  • Výška nadloží 6 až 14m
  • Předpoklad rovnoměrné (konstantní) mobilizace plášťového tření podél kořene kotvy
Popis metody

Mezní síla - odpor zemní kotvy proti vytržení `F_max` [kN] se spočítá podle vztahu (1):

`F_max=l_kNtan(varphi^')`(1)
`l_k`[m]délka kořene kotvy
N[kN/m]empirická konstanta
`varphi^'`[°]efektivní úhel vnitřního tření

Doporučené hodnoty součinitele N podle typu zeminy jsou uvedeny v tab. 1.

Tab. 1 Doporučené hodnoty součinitele N v nesoudržných zeminách
Popis zeminy N [kN/m]
Hrubozrnné písky a štěrky (`k_f > 10^-4` m/s) dovolující infiltraci cementové směsi do struktury zeminy 400`-`600
Jemnozrnný až střednězrnný písek (`k_f = 10^-4 ~~ 10^-6` m/s) 130`-`165
Výpočet
(1) `*` `*tan(` `)=`
m kN/m ° kN