Woods, Barkhordari (1997)

Autor metody a publikace WOODS, R. L.; BARKHORDARI, K. The Influence of Bond Stress Distribution on Ground Anchor Design. Ground anchorages and anchored structures, Proc. of the Int. Conf., Institution of CE, Thomas Telford, London, 55-65, 1997.
Charakter metody Semiempirická metoda (matematický vztah obsahující empirické konstanty)
Omezení v použití metody
  • Nesoudržné zeminy
  • Vztah pro výpočet koeficientu efektivity `f_(eff)` byl sestaven z omezeného počtu výsledků zatěžovacích zkoušek.
Popis metody

Zavedením koeficientu efektivity `f_(eff)` je možné do výpočtu zjednodušeně zahrnout faktor nekonstantní mobilizace smykového napětí podél kořene kotvy.

Mezní síla - odpor zemní kotvy proti vytržení `F_max` [kN] se spočítá podle vztahu (1):

`F_max=l_kNtan(varphi^')f_(eff)`(1)
`l_k`[m]délka kořene kotvy
N[kN/m]empirická konstanta
`varphi^'`[°]efektivní úhel vnitřního tření
`f_(eff)`[-]koeficient efektivity

Rozbory výsledků zatěžovacích zkoušek naznačují, že koeficient efektivity `f_(eff)` je funkcí délky kořene `l_k` a efektivního úhlu vnitřního tření `varphi^'`.

`f_(eff) = cc "f"(l_k,varphi^') = e^(-betal_ktan(varphi^'))`(2)
`beta`[-]regresní součinitel

Woods, Barkhordari (1997) stanovili hodnotu regresního součinitele `beta=0,05`.

Doporučené hodnoty součinitele N podle typu zeminy jsou uvedeny v tab. 1.

Tab. 1 Doporučené hodnoty součinitele N v nesoudržných zeminách
Popis zeminy N [kN/m]
Hrubozrnné písky a štěrky (`k_f > 10^-4` m/s) dovolující infiltraci cementové směsi do struktury zeminy 400`-`600
Jemnozrnný až střednězrnný písek (`k_f = 10^-4 ~~ 10^-6` m/s) 130`-`165
Výpočet
(1,2) `*` `*tan(` `)*` `=`
m kN/m ° (β=0,05) kN