Robinson (1969); Moller, Widing (1969)

Autor metody a publikace ROBINSION, K. E. Grouted rod and multi-helix anchors. Proc. 7th Int. Conf. on Soil Mech. and Found. Engng., 1969, pp. 126-130, Mexico.
Charakter metody Semiempirická metoda (matematický vztah obsahující empirické konstanty)
Omezení v použití metody
  • Nesoudržné zeminy,
  • Předpoklad rovnoměrné (konstantní) mobilizace plášťového tření podél kořene kotvy.
Popis metody

Mezní síla (únosnost zemní kotvy) `F_max` se spočítá podle vztahu (1):

`F_max=K_1pid_kl_ksigma_v^'tan(varphi^')`(1)
`K_1`[-]koeficient zemního tlaku
`d_k`[m]průměr kořene kotvy
`l_k`[m]délka kořene kotvy
`sigma_v^'`[kPa]efektivní geostatické napětí nadloží (vztaženo ke středu kořene)
`varphi^'`[°]efektivní úhel vnitřního tření

Doporučené hodnoty součinitele `K_1` jsou uvedeny v tab. 1.

Tab. 1 Doporučené hodnoty součinitele `K_1` v nesoudržných zeminách
`K_1` Popis zeminy Injektáž
0,5`~~`1,0 Jemnozrnný písek s nízkým resp. vysokým stupněm ulehlosti Nízký injekční tlak
1,4 Ulehlý písek Nízký injekční tlak
1,4`~~`2,3 Středně ulehlý až ulehlý písčitý štěrk Bez injektáže

Vztah (1) lze v případě nejistoty v stanovení průměru kořene modifikovat do podoby (2), kdy se místo průměru kořene `d_k` použije průměr vrtu `d_v` a empirická konstanta `K_1` se nahradí konstantou `K_2`.

`F_max=K_2pid_vl_ksigma_v^'tan(varphi^')`(2)
Tab. 1 Doporučené hodnoty součinitele `K_2` v nesoudržných zeminách
`K_2` Popis zeminy Injektáž
4,0 Jemnozrnný písek Injekční tlak 0,3 až 0,6MPa
9,0 Ulehlý písek a štěrk Injekční tlak 0,3 až 0,6MPa
Výpočet
(1) `*` `pi` `*` `*` `*` `*tan(` `)=`
m m kPa ° kN
(2) `*` `pi` `*` `*` `*` `*tan(` `)=`
m m kPa ° kN