Littlejohn (1980)

Autor metody a publikace LITTLEJOHN, G. S. Design Estimation of the Ultimate Load-Holding Capacity of Ground Anchors. Ground Engineering, 1980, vol. 13, no. 8, p. 25-39.
Charakter metody Semiempirická metoda (matematický vztah obsahující empirické konstanty)
Omezení v použití metody
 • Nesoudržné zeminy (písky), s propustností od `10^(-1)` do `10^(-4)` cm/s
 • Předpoklad rovnoměrné (konstantní) mobilizace plášťového tření podél kořene kotvy
Popis metody

Mezní síla - odpor zemní kotvy proti vytržení `F_max` [kN] se spočítá podle vztahu (1):

`F_max=p^'pid_kl_ktan(varphi^')`(1)
`p^'`[kPa]efektivní (residuální) injekční tlak
`d_k`[m]průměr kořene kotvy
`l_k`[m]délka kořene kotvy
`varphi^'`[°]efektivní úhel vnitřního tření

Efektivní (residuální) injekční tlak se může výrazně lišit od skutečného injekčního tlaku. Littlejohn (1980) uvádí dva takové případy:

 • Injektáž zemních kotev v prostředí ulehlých jemnozrnných písků v Turecku (`varphi^'=40°`) při injekčním tlaku `p_i=1000-2000` kPa:
  `p^'=2/3p_i`(2)
 • Injektáž zemních kotev v prostředí velmi ulehlých písků v Anglii (Oxford) při injekčním tlaku `p_i=1000-1400` kPa.
  `p^'=1/3p_i`(3)

Použití skutečného injekčního tlaku `p_i` by vedlo k nadhodnocení únosnosti kořene. Rozdíly mezi injekčním tlakem a efektivním (residuálním) injekčním tlakem `p_i` mohou být způsobeny především z následujících důvodů:

 1. a) Infiltrace injekční směsi do okolního zemního prostředí (nesoudržné zeminy s vysokou propustností).
 2. b) Iniciace klakáže (např. při jednorázovém injektování příliš vysokého množství směsi do zemin s malou propustností).
 3. c) Konsolidace injektáže – tvorba filtračního koláče na rozhraní zemina – injektáž, vylučování přebytečné vody spojené se snižováním objemu injektované směsi.
Výpočet
(1) `*pi*` `*` `*tan(` `)=`
kPa m m ° kN