Littlejohn (1970)

Autor metody a publikace LITTLEJOHN, G. S. Soil Anchors. ICE Conference on Ground Engineering, 1970, pp. 33-44.
Charakter metody Semiempirická metoda (matematický vztah obsahující empirické konstanty)
Omezení v použití metody
  • Nesoudržné zeminy
  • Předpoklad rovnoměrné (konstantní) mobilizace plášťového tření podél kořene kotvy
Popis metody

Mezní síla - odpor zemní kotvy proti vytržení `F_max` [kN] se spočítá podle vztahu (1):

`F_max=Asigma_v^'pid_kl_ktan(varphi^')+Bgammahpi/4(d_k^2-d_v^2)`(1)
`A`[-]poměr normálového napětí působícího na rozhraní injektáž-zemina k průměrnému efektivnímu geostatickému nadloží kořene
`sigma_v^'`[kPa]efektivní geostatické napětí nadloží (vztaženo ke středu kořene)
`d_k`[m]průměr kořene kotvy
`l_k`[m]délka kořene kotvy
`varphi^'`[°]efektivní úhel vnitřního tření
`gamma`[kN/m³]efektivní objemová tíha zeminy
`h`[m]výška nadloží
`B`[-]součinitel únosnosti
`d_v`[m]průměr vrtu

Pro průměr kořene kotvy `d_k` jsou v závislosti od množství spotřebované směsi a propustnosti nesoudržné zeminy doporučované následující hodnoty:

Tab. 1 Doporučené hodnoty průměru kořene `d_k` v nesoudržných zeminách
Popis zeminy `d_k`
Hrubozrnný písek 400`~~`500mm `3d_v~~4d_v`
Středně ulehlý písek 200`~~`250mm `1,5d_v~~2,0d_v`
Ulehlý písek 180`~~`200mm `1,2d_v~~1,5d_v`

Pro součinitel únosnosti `B` lze uvažovat `N_q//B=1,3~~1,4`. Hodnotu standardního koeficientu únosnosti `N_q` pro štíhlost analyzovaného prvku `h//D=25` lze získat např. z grafu na obr. 1.

Obr. 1 Závislost koeficentu `N_q` na úhlu vnitřního tření `varphi^'` pro `h//D=25` (převzato z Littlejohn, 1980)

Hodnoty koeficientu `N_q` pro různé štíhlosti `h//D` a úhly vnitřního tření jsou uvedeny v tab. 2:

Tab. 1 Hodnoty součinitele `N_q` pro různé štíhlosti a úhly vnitřního tření
`h//D` `varphi^'`
26° 30° 34° 37° 40°
15 11 20 43 75 142
20 9 19 41 74 140
25 8 18 40 73 139

Doporučené hodnoty součinitele `A` pro injekční tlak do 1MPa: písčitý štěrk (`varphi^'=40°`) - `A=1,7`; písek (`varphi^'=35°`) - `A=1,4` Doporučené hodnoty koeficientu `A` jsou relevantní pro kořen válcovitého tvaru se zvětšeným průměrem `d_k`. Předpokládá se, že vzhledem k nízkým injekčním tlakům nedojde vlivem injektáže k výraznému rozrušení okolního zemního prostředí.

Panují pochybnosti o zahrnutí únosnosti hlavy kořene kotvy do výpočtu (druhý člen v rovnici 1). V případě zemních kotev v ulehlých píscích je průřezová plocha kořenu malá, příspěvek této složky je tedy ve srovnání s plášťovým třením minimální. Kořen s vetší průřezovou plochou vzniká v nesoudržných zeminách. Nicméně k mobilizaci únosnosti hlavy kořene kotvy je potřeba mnohem větší deformace než k mobilizaci plášťového tření.

Výpočet
(1) `*` `*pi*` `*` `*tan(` `)+`
kPa m m °
`+` `*` `*` `*pi/4*(` `uarr2-` `uarr2)=`
kN/m³ m m m kN